logo-image

En miljökonsult i Göteborg har ett viktigt jobb

Miljökonsulter kan hjälpa till med miljöteknisk markundersökning inför ny användning av eventuellt sen tidigare förorenad mark i Göteborg, och föreslå åtgärder.

Mark är alltid en värdefull resurs. Inom storstadsområden som Göteborg är det extra viktigt att utnyttja alla tillgängliga markområden på bästa sätt. Emellanåt innebär detta att man också får ta mark som tidigare utnyttjats till annat, i anspråk. Innan man börjar med markberedningen kan man dock först behöva utföra en undersökning av markens kvalitet. Beroende på vilken verksamhet som tidigare har bedrivits på platsen kan det nämligen finnas kvarvarande föroreningar i den.

Miljökonsulter är specialister inom miljöfrågor och erbjuder expertis inom bland annat den typ av undersökning som kan behövas. En miljöteknisk markundersökning i Göteborg innebär att marken provtas och analyseras. Syftet är att man ska kunna bedöma om det finns föroreningar eller risker kopplat till den innan man inleder ett byggprojekt eller annan användning av marken.

Miljökonsult förmedlar värdefulla upplysningar även till kommunen

Genom att använda avancerad teknik såsom borrning och provtagning kan miljökonsulterna utföra noggranna analyser av jord och grundvatten. Resultaten av markundersökningen hjälper till att identifiera eventuella föroreningar. Utifrån detta blir det sedan möjligt att vidta åtgärder för att minska riskerna för hälsa och miljö vid det nya utnyttjandet av marken.

Konsulterna kan även kommunicera resultaten till andra intressenter, som till exempel kommunens avdelning för miljö och hälsa. Det ger denna ett värdefullt underlag inför slutligt beslut om den aktuella markanvändningen, men även för vilka åtgärder som kan behöva genomföras för intilliggande mark.

27 Jul 2023