logo-image

Altaner, uteplats eller uterum – hur är det med bygglovet?

De flesta är nog bekanta med att bygglov krävs i många fall när något ska byggas på ens mark. Vad gemene man troligtvis inte är lika säker på, är vad bygglovet säger mer exakt kring olika former av tillbyggnader. Vad gäller till exempel när det kommer till att bygga altan, glasa in uterum eller fixa en uteplats? Faktum är att det inte finns något rakt svar på den här frågan – det beror helt enkelt på. Här kommer vi at ge några grundläggande tips och dú kan givetvis kontakta en byggfirma om du vill vet mer.

Om du ska bygga altan

Vill man bygga altan kräver det bygglov i vissa fall, beroende på hur altanen ser ut och hur den är byggd. Vill du till exempel sätta in ett vanligt trädäck, byggt i nivå med marken, kräver det vanligtvis inte bygglov.

Om altanen räknas som en nybyggnad, eller tillbyggnad, krävs dock ett bygglov. Huruvida den gör det eller inte, beror oftast på i vilken höjd altanen byggs. Det här blir särskilt aktuellt om din mark sluttar ganska mycket, eftersom det då skapas en viss höjd över marken ju längre ut altanen kommer.

Exakta mått för vad som är tillåtet för att bygga altan utan bygglov finns dock inte. Istället är det ”det visuella intrycket” som avgör om altanen anses okej utan bygglov eller inte. Detta enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. 

Bygga ett inglasat uterum

Att bygga ett nytt uterum kräver generellt sett bygglov. Handlar det om ett helt nytt rum med nya väggar, inglasning och nytt tak behövs ett bygglov. Däremot finns det vissa undantag när det kommer tillbyggnader generellt sett, vilka även kan appliceras på uterum till viss del.

Är det fråga om ett en- eller tvåbostadshus till exempel, krävs inte lov för att sätta upp en tillbyggnad som inte är större än femton kvadratmeter och lägre än husets nock. Dock behöver du fortfarande anmäla dina planer till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan bygget kan påbörjas.

Samma gäller om du bor utanför ett ”detaljplanelagt” område. Där kan man i vissa fall få sätta upp en nybyggnation utan att varken anmälan eller bygglov krävs. Dock krävs det medgivande från grannar i de fall som byggnationen planeras närmare än fyra och en halv meter från grannens tomt. Det här medgivandet bör vara skriftligt för båda parters skull.  

Om du vill sätta upp en mur eller plank

Bor du i ett enbostadshus, eller tvåbostadshus, behöver du inget bygglov i syftet att, med hjälp av mur eller plank, fixa en skyddad uteplats. Avskärmningen får dock inte vara högre än 180 centimeter. 

Till muren kan ett skärmtak sättas upp. Dock får det inte, precis som andra byggnader med skärmtak på tomten som inte kräver bygglov, vara större än 15 kvadratmeter.

 

30 May 2017