logo-image

En rivning i Göteborg måste göras på ett säkert sätt

Ska ni renovera ett bostadshus i Göteborg? Eller ska ni riva och bygga nytt? Oavsett vilket måste det först till en säker rivning. Enats är att ta hjälp av ett certifierat rivningsföretag.

I många hus och byggnader finns det miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vid en större renovering eller vid rivning av en fastighet måste man försäkra sig om att dessa material tas omhand på rätt sätt. Detta för att de inte ska spridas eller läcka ut och skada omgivningen. Det finns särskilda företag som är specialiserade på rivningsarbeten och som är särskilt utbildade i att handskas med miljöfarliga material. Innan de påbörjar ett rivningsarbete besiktigas fastigheten för att lokalisera eventuella hälsofarliga material. Men också för att bedöma hur man säkrast river byggnaden så att varken människor eller omgivande byggnader kommer till skada.

Ibland måste man ansöka om rivningslov

Det krävs särskild certifiering för att få syssla med rivningsarbeten Detta eftersom det också är viktigt att allt rivningsmaterial tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt. Ett företag specialiserade på rivning har de tillstånd som krävs och är också utbildade i hur man tar omhand olika typer av material. I vissa fall kan det behövas ett rivningslov från kommunen innan arbetet kan påbörjas. Det brukar vara om byggnaden som ska rivas ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Men ibland kan det också krävas rivningslov för byggnader som ligger utanför ett område med detaljplan. Man gör därför bäst i att alltid kolla med kommunen innan man börjar riva. Läs mer om rivning på den här hemsidan: rivninggöteborg.nu

22 Jan 2022